BitcoinSV convert lecacy to cash format #2

2019-05-23

이전 글 BitcoinSV convert cash address to legacy format에서는 cash format을 legacy format으로 변경하는 방법을 배웠다.
그러나 그 역변환(legacy to cash)도 필요한 순간이 있다.

그럴때는 다음과 같은 라이브러리 소스를 참고하여 필요할때 사용하면 된다.

const cashaddr = require('cashaddrjs')
const bsv = require('bsv')

function legacy2cash(str) {
  let buf = new Uint8Array(str.length * 2)
  let buf2 = new Uint16Array(buf)

  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    buf2[i] = str.charCodeAt(i)
  }

  let addr = bsv.Address.fromString(str)
  let uint8 = new Uint8Array(addr.toBuffer())
  uint8 = uint8.slice(1) // 제일 왼쪽의 00을 제거한다.

  const cash = cashaddr.encode("bitcoincash", "P2PKH", uint8)
  return cash
}

function cash2legacy(addr) {
  const {
    prefix,
    type,
    hash
  } = cashaddr.decode(addr)

  const hex = '00' + Buffer.from(hash).toString('hex')
  const address = bsv.Address.fromHex(hex)
  return address.toString()
}

if (require.main === module) {
  let cash = legacy2cash('1LEDCd4LoQkkJK8TrnhSsTMc79VV3BniVu')
  console.log(cash)
  console.log(cash2legacy(cash))
}

module.exports = {
  legacy2cash,
  cash2legacy
}